Arbeidsconflict

Het kan altijd voor komen dat je terecht komt in een conflict op je werk. Dat kan met je collega’s zijn. Het kan ook met een leidinggevende, of met een ondergeschikte zijn. Hoe dan ook, kan het zijn dat je ineens lijnrecht komt te staan tegenover iemand met wie je wél moet samenwerken.

Recht door zee mediation kan samen met de verschillende partijen het arbeidsconflict oplossen. Een mediator is dus geen rechter die een beslissing oplegt, maar een onafhankelijke en neutrale gespreksleider. Het zijn de partijen zelf die uiteindelijk het conflict oplossen.

Zijn conflicten op het werk op te lossen met mediation?

Conflicten op de werkvloer zijn bij uitstek geschikt om met behulp van mediation op te lossen. Dit heeft namelijk te maken met het feit dat arbeidsconflicten vaak ontstaan door miscommunicatie, met als gevolg een gespannen of verstoorde arbeidsverhouding.
Door middel van mediation en onder begeleiding van een neutrale Recht door zee mediator raken partijen weer met elkaar in gesprek. Bij een vastlopend conflict is het dan ook wenselijk zo snel mogelijk een mediator in te schakelen. Zo kunnen de verstoorde arbeidsverhoudingen weer herstellen en normaliseren.

Welke partijen nemen deel aan de mediation? 

In eerste instantie zijn de mediator en alleen de personen die direct bij het conflict betrokken zijn aanwezig bij de mediation. Behalve deze drie deelnemers zijn er vaak meer personen die betrokken kunnen zijn bij de mediation. Zo kan een cliënt een adviseur, advocaat of familielid meenemen. In de praktijk is het vaak wel duidelijk wie zullen deelnemen aan de mediation. Voorafgaand aan de mediaton, maar ook tijdens de mediaton, wordt bekeken of de juiste partijen en de juiste deelnemers aan tafel zitten. Zo kan het niet onduidelijk zijn wie deelnemers zijn.

Is de werkgever niet altijd in het voordeel?

Alle deelnemers in staat moeten zijn een evenwichtig aandeel in de besluitvorming te kunnen leveren. Dat is een bindende voorwaarde een mediation constructief te laten verlopen. Bij een arbeidsconflict zoeken zowel werkgever, als werknemer naar een voor hen aanvaardbare oplossing. Deelname aan de mediation is op basis van vrijwilligheid. Zou de werknemer ook maar het gevoel  hebben dat hij in het nadeel is, of wanneer hij het niet eens is met het resultaat, hij de mediation onmiddellijk kan beëindigen. Zelfbeschikking staat dus voorop.

Kan mediation mijn (onderhandelings)positie aantasten?

Het werkelijke conflict kan pas worden aangepakt en opgelost als beide partijen kunnen aangeven wat hun belangen zijn bij de kwestie. Jullie moeten juist vrijuit kunnen praten en aangeven wat er scheelt. Zolang jullie een dubbele agenda hebben, of zaken achterhouden, kan er geen oplossing gevonden worden. Juist met mediation waarbij vertrouwelijkheid en geheimhouding voorop staan, is het mogelijk álles op tafel te gooien. Mocht de mediation mislukken, kunnen de zwakke punten immers niet tegen jullie worden gebruikt.

Hoe lang duurt een mediation en wat zijn de kosten van een mediationtraject?

Meestal zijn 2 tot 5 bijeenkomsten nodig. Hierin proberen jullie samen onder begeleiding van jullie Recht door zee mediator tot de kern van het geschil door te dringen. En beide partijen proberen gezamenlijk tot een oplossing komen. Uiteraard is de duur van de mediation afhankelijk van de aard en ingewikkeldheid van het geschil.
Voor een mediation betalen beide partijen in principe gezamenlijk (50/50) het honorarium van de mediator. Dit wordt dan nog vermeerderd met onkosten (zoals reiskosten en eventueel huur van een locatie). Zie hiervoor ook onze tarieven. De mediator declareert op basis van het aantal gewerkte uren en het uurtarief wordt vermeld in de mediationovereenkomst.
In arbeidszaken komt het vaak voor dat de werkgever, de arbo-dienst of de verzekeraar de kosten volledig voor eigen rekening neemt. Daarbij is mediation aanmerkelijk goedkoper dan een gerechtelijke procedure.

Hoe zorgen partijen ervoor dat de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk door de ander worden nagekomen?

In de praktijk komt het zeer zelden voor dat de afspraken die door partijen tijdens de mediation gemaakt zijn, niet worden nageleefd. In een vaststellingsovereenkomst liggen deze afspraken bijna altijd vast. Zodra een partij zich niet aan de gemaakte afspraak houdt, nemen jullie eerst contact op met jullie Recht door zee mediator. Soms volgt dan een nieuwe mediation.
Een andere manier is om in de vaststellingsovereenkomst (de overeenkomst waarin de afspraken tussen partijen worden vastgelegd) een boetebeding op te nemen. Men spreekt dan af dat men een boete verschuldigd is, indien men een afspraak niet (op tijd) nakomt. Mocht dit nog niet voldoende zijn en houdt die partij zich nog niet aan de afspraken, dan kan de andere partij nakoming afdwingen bij de rechter.

Wat is exit-mediation?

Wanneer een voortzetting van de arbeidsrelatie geen reële optie meer is, kan exit-mediation een oplossing zijn. Exit-mediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In plaats van een tijdrovende en kostbare ontslagprocedure bij de kantonrechter waarbij de uitkomst onvoorspelbaar is, kunnen partijen in een exit-mediaton snel duidelijkheid krijgen over hun positie en gezamenlijk tot een voor beide acceptabele oplossing komen en daarmee kosten besparen.

Wat als de mediation mislukt?

Een mislukte mediation is te betreuren, maar zeker niet voor niets geweest. Jullie weten nu precies waar de pijnpunten liggen. Mogelijk zal er alsnog een gerechtelijke procedure gevoerd moeten worden. Wel is het zo dat alle informatie die tijdens de mediation besproken is, vertrouwelijk is en later niet gebruikt mag worden om het eigen gelijk te bewijzen bij de rechter. Als deelnemers aan de mediation hebben jullie immers voorafgaand aan de mediation voor geheimhouding getekend. Bovendien zullen de meeste rechters niet gecharmeerd zijn van een partij die de geheimhouding schendt.

Neem contact met ons op

1 + 1 = ?

Start Whatsapp
1
Neem rechtstreeks contact op!
Niks is zo belangrijk als direct en persoonlijk contact. Neem daarom direct via WhatsApp contact op met uw Recht door Zee mediator, Nienke Knippen van Maris.